Op woensdag 30 juni jongstleden heeft de  Algemene Ledenvergadering decharge verleend aan Wim Bisschop als aftredend penningmeester. Als dank voor zijn werkzaamheden als penningmeester de afgelopen jaren heeft het bestuur van ARC Ulysses besloten om Wim tot erelid van onze vereniging te benoemen. Verder zijn Han Gerrits, Kitty Helmich en Mariska Schouten nu officieel toegetreden tot het bestuur.

Zodra de notulen van de ALV beschikbaar zijn, worden deze op de website gepubliceerd onder het kopje ‘bestuur’.